KQXSMNTrucTiep Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
Tổng
00 1     2             1                       1   5
01                                     1   1       2
02                         1             3   1     5
03     1                         1                 2
04 1   1 1 1   3               1       1           9
05               2 1     1     1   1       1       7
06 1                                     1     1   3
07                 1   1           2     1 1     1 7
08   1 1         1               1       1         5
09 1             2         1 1   1       1         7
10             1                               1 1 3
11 1         1   1 1 1                         1   6
12                 1         2                   2 5
13                           1 1           1       3
14     1       1     1       1     1 1             6
15 1     1                 1   1     1             5
16   1 1 1     1         2     1                 1 8
17                                                 0
18         1         1               1 1     1     5
19 1               1           1     1             4
20             1   1 2                             4
21                             2 1         1     1 5
22                             1         1     1 1 4
23                 1                       1       2
24       1                           1         1   3
25       1 1                             1         3
26     2 1 1                           1           5
27                               1                 1
28         1       1       1 2   1   2             8
29   1       1         1                           3
30                             1                   1
31               1       1 1               1       4
32   1 1     1       1 1                           5
33                   1   2             1           4
34       1                                     1   2
35                 1                   1       2   4
36     1             1           1 1           1 1 6
37   1   1       1 1         1       1             6
38                                           2     2
39           1       1               1     1 2   1 7
40         1     1                           1     3
41         1     1               1                 3
42     1         1             1       1           4
43         1               1       1         1     4
44 1 1 1               1               1   2       7
45             2                   1 1             4
46             2   1   2   2   1       1     1     10
47               1                                 1
48     1         1 1 1             1             1 6
49           1 1                 1           1     4
50               1                   1             2
51                 1                           1   2
52                     2   1           1       1   5
53 1 2         1   1             1     1           7
54 2   2                         1 1               6
55 1                                               1
56                           1             1       2
57 1   1   2             1             1     1   1 8
58       1                 1               1   1 1 5
59                               1           1     2
60           1                                     1
61                       1   1       1             3
62   1   1     1   1   1   1 1           1         8
63     1   1       1 2   1 1   1           1       9
64                     1           2   1           4
65   1           2     1       1   1               6
66         1 3 1                             1     6
67           1         1     1     1               4
68                         1                       1
69   1       1           1               1   1     5
70         1               1         1 1           4
71           1 1     1   1           1           1 6
72 2     1 1         1     1                       6
73                                               1 1
74                                         1       1
75 1       1             1           1   1         5
76     1                         1                 2
77                           1           2         3
78               1   1                           2 4
79                     1       1       1         1 4
80 1           1     1     1 1       1   1     1   8
81   1       1               1         1           4
82   2       1             1                       4
83   2                 1         1                 4
84       1   1                     2             1 5
85   1   1   2                   1     1   2       8
86                 1     1         1               3
87   1   1 1 1         1       1 1                 7
88                                                 0
89               1     1           1     1   2     6
90             1   1       1       1         1 1   6
91                   1       1   1     1           4
92                                                 0
93         1                 1                     2
94                   1   1   1 1           1       5
95       1               1                   1 1   4
96       1               1       1                 3
97     1               1 1           1   1         5
98 1       1             1     1     1     1       6
99                                       1     2   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...