KQXSMNTrucTiep Bạch thủ MB Cầu KQXSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KQXSMB

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
Tổng
00                         2 1         1           4
01             1         1           1         1 1 5
02   1                         1 1     1           4
03 3         1           1 1   1 2     1   1 2   1 14
04           1             1   1                   3
05 1       1   1   1 1       1 1 1 1 1   1     1   12
06 2                 1         1       1     1     6
07       1             1   1                     1 4
08     1           1     1   2     1               6
09           1           1             1         2 5
10   1               1               1             3
11     1 1                 1               1 2   2 8
12           3 1 1 1 1 1             1 1 1   1     12
13     1                 1                   1     3
14       1     1   1             1       1         5
15       1                 1   1       1           4
16     1       1                                   2
17 2 2         2                                   6
18   1   1 2 1     1       1 1                   1 9
19       1 1     1         2 1               1     7
20 1 1         1             1   1     1 1     2 1 10
21         1     1                         2       4
22   1       1 1 1 1                   2   1     1 9
23                         2 1 1     1       1   1 7
24 1   1       1                       1           4
25     1 1 1         1 1                   1       6
26         1 2             1 1     1               6
27                                 1     1     1   3
28         1             1 2 1     1           1   7
29               1   1               1   1         4
30 1   2   2 1             2   1             1 1   11
31 1   1     1       1             1               5
32 1       1         2   1   1     1               7
33   3       1     2   1             1         1   9
34                             1   1 1       1     4
35     1       1       1           1       1 1     6
36           1 1       1 1 2       1 1     1       9
37   1   1     1   2 1       1                     7
38               1       1         1     2 1 1     7
39       1 1       1 1     1 1           1 1       8
40               1               1       1   1 1   5
41 1           1     1   1         1 2             7
42 1       1                                       2
43 1 1       1                   1 1   1       1   7
44     1         3   1 2       2       1       1   11
45       1       1     1                 1     1 1 6
46           1         1       1                 1 4
47       1 2             2       1   1     1 1   1 10
48       1               1               1 1       4
49   1 1               1 1               2 1       7
50 2           2         1 1       1               7
51   1       1   1     1         1           1     6
52 1   2           1 2               1 1   2   1   11
53 1     1       1   1       1   1   2     1   1 1 11
54   1 1             1                 1           4
55 1               1           1       1   2       6
56     1       2 1       1     1 2         1       9
57       1 2 1         1       1           1       7
58                 1           1     1   1     1   5
59 1                       1   1     2   1         6
60   1                                         1   2
61       1     1             1             1       4
62             1   1         1 1 1   1       1     7
63         1     1       1               3       1 7
64       1           1       1       1   2   1     7
65             1                 4 1             3 9
66           1                 1       1           3
67         1       1     1   1 1       1       1   7
68         1   2 1     1         1   1 1     1 1   10
69     3   1     1 1           1   1               8
70 1               1 1                       1   1 5
71   1 1 1       1                       1   1     6
72               1     1         1 2             1 6
73 1                 1                             2
74   1   1 1       1               1       1 1     7
75         1         1       3     1               6
76 1                   1         1 1 1 2   1       8
77       1       1             1           1   1   5
78   1 1         1   2   1           1 1 1       1 10
79               2             1                 1 4
80       2   1                             1     1 5
81         1 1       1 1           1   1       1   7
82               1 2           2     1         1   7
83     1 1                     1           1 1     5
84       1               1 1     1 2     1       1 8
85       1   1 1   1             1             1   6
86   1       1     1       1       1               5
87                   1 1           1               3
88   1 1           1     1           1       1     6
89       1   1       1 2                           5
90         1 1           2             1       1   6
91     1         2 1   3 2 1 1         1   1 1     14
92   3 2 1     1       1     3   1 1     1         14
93     1               1 1 1         1       2 1   8
94   1     1   1 1 1 1 1       1 1       1         10
95 1       1   1       1     1   1                 6
96   1             1             1   1           1 5
97   1   1                 1                     1 4
98                           1         1 1     2   5
99 1         2           1             1       1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...