KQXSMNTrucTiep Bạch thủ MB Cầu KQXSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KQXSMB

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
Tổng
00     1       1             1       1   1       1 6
01 1     1           1         1     1             5
02 3   1 1               1         1       1   1   9
03   2           1           1       1 1           6
04                 1     1 1       1               4
05 1 1                         1   1           2   6
06         1             1   1               1 1   5
07   2   1       1   1                         1   6
08 1       1     1               1   1         1   6
09         1 1     1     1         1   1         1 7
10                 1                               1
11 1     1     1         1     1           1       6
12     1   2       1       1         1         1   7
13   1                   1                         2
14         1   1 1   1     1 1       1             7
15     1       2 2 1                           1 1 8
16 1   1   1     1 1     1   1         1     1 2   11
17     1           1         1     1       1       5
18                             1     2             3
19                   1 1               1           3
20     1   1   1                 1 1         1     6
21           1   1     1       1 1 1       1       7
22   1                 1   1     1       1         5
23 1 1 1 2 1                             1   1     8
24 1 1       1         1   1 1     1   1 2         10
25 1   1           1 1   1                 1 1 1   8
26 1               1       1   1 1         1       6
27   1 1   1   2     2           1   1           1 10
28               1   1             1 1             4
29     1 2 1 1   1     1   1 1 1   1   1     2 2   16
30   1         1           2     1 1         1     7
31   1             1     1     1     1             5
32               1               1                 2
33 1     1   1 1 1               1         1       7
34           1                   1 1   2 1         6
35 1 1 1     1       1     1 1 1 1     1 1         11
36 1 1   1   1 1                     1   1 2       9
37         1                   1         1   1   1 5
38         1                   1           1       3
39         1 1       1           1               1 5
40 1                   1 1 1       1       1     1 7
41         1           1   1                   2 2 7
42                       1         1               2
43         1 2               1           1   1     6
44                   1   1             1 1 2     1 7
45               1             1       1     1 1 1 6
46       1 1   1       1 1         1               6
47                           2         1     3   1 7
48                             1 1   1 1 1       1 6
49   1           1         1                 1   1 5
50                     3 1     1 1   1     1       8
51                 1 1 1                           3
52           1 1     1 1 2                         6
53               1 1             1 1       1     2 7
54     1 3 1         1       1 1         1   1 1   11
55                                         1   1   2
56 1   1           1   1   2   1                   7
57     1 1 1   1 1 1         1       2     1       10
58       1   1           1           1 1     2   2 9
59   2     1 1       2             1       1       8
60         2               1       1             1 5
61                 1 1                   1     1 1 5
62           2         1                 1 1       5
63               1         1   1       1       1   5
64       2     1         1   2   1     1     1   1 10
65             1             1                 1   3
66               1   1   1 1     1                 5
67   1               1 1   1         1     1       6
68 1   1 2 1 1                 2     1           1 10
69             1         1     1   1   1     1     6
70           1     1   1         2     1 1       1 8
71     1                 2               1   1     5
72 1       1 1 1                 1 1               6
73 1 1             1 1                         1 2 7
74                 2 1 1     1 1   1 1             8
75             1     2   1 1 1         1   3       10
76   1 1 1 1       1   1 1                   1 1   9
77       1     1     1     1   1         1 1     1 8
78       2       1       1 1     1     1 1   1   1 10
79     1                             1     1       3
80 1         2   1           1       1 1   1       8
81     1     1 1   3 1           1 1 1   2   1 1   14
82 1                 1     1   1       1           5
83 1   1                     1     2     1         6
84   1 1   1 1                   2     1     1     8
85     1     1   1           1                     4
86 1         1 1 1                 1   2           7
87 1                               1 1   1 1       5
88   2       1   1 1   1   1 1                     8
89   1 1                     1 2                   5
90       1             1                       1   3
91                     1 1 1             1   1     5
92 2 1 1 1           1 1 1 1       1   1 1         12
93         1     1     1     1 1 1       1         7
94           1 1           1         1       1 1   6
95             1   1         1       2             5
96               1 1                     1         3
97     1         1             1 1     1       1   6
98   1 1       2 1 1   1         1                 8
99   1   1     1       2     1                     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...