KQXSMNTrucTiep Bạch thủ MB Cầu KQXSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KQXSMB

  Ngày
\
Cặp số
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
Tổng
00   1         1     1 1     1 1         1     1 1 9
01       2     1   1         1 1   2     1         9
02 1   1 1     1         1   2 1                   8
03                 1   1                           2
04     1         2   1         1           1       6
05   1 1     1         1             1 1   1       7
06           2       1   1 1 1   2                 8
07 1     1       1     2 1   1     1 1           1 10
08 1           1               1       1   1   1   6
09 2         1   1   1           1       1 1   1   9
10               1     1 1 2     1           1     7
11     1       1                         1     1   4
12 1       1 1         1 1                   1     6
13                       1   1   1       1 2   1   7
14 2 1     1 1             1       1     1         8
15                       1 1             1 1       4
16   1     1         1         1       1           5
17                       3             1       1   5
18               1             1 1     1           4
19                 1                           1 1 3
20         2         1     2 1   3   1         1 1 12
21       1                 1                 2     4
22 1 1 1     1                         1           5
23 1       1 1 1     1               1   1     1 1 9
24     1 1                 1   1 1 1   1           7
25 1       1   1 1                                 4
26   2 1                           1               4
27   1       1     1                       1     1 5
28                       1   1 1     2       2 1 1 9
29     1       1                       1   1       4
30       3 1     2 1                       1 1     9
31               2                         1       3
32   1         2                 1         1       5
33       1                     1   1       2   1   6
34     2       2         1             2           7
35         1 1           1     1               1   5
36       1   1     1       1             1         5
37       2   1   1   1 1                     1     7
38 1                   1     2 1     1             6
39           1 1             2 1 2         1 2   1 11
40     1   1       1     1 1         1   1 1     1 9
41     1                   1               1 1 1   5
42   1       1 1     1   1         2       1       8
43   2 1     1               1             1 1     7
44     1 1                               1   2     5
45   1       1   2 2       1                       7
46       1 1       1 1                 1         1 6
47 1 1                   1                       1 4
48       1                 1       1     1     1   5
49     1   2       1   1       1     1   1 1       9
50               1 1   1   1           1           5
51   1     1         2 1 1                 2 2 1   11
52   1             1 1 1 1     1   1 1   1         9
53       1     1     1     1           1         1 6
54 1 1         1   1     1     1     1     1   2   10
55 1           1               1   1               4
56         1         1               2             4
57       1   1   1             2   1       1     1 8
58     1               2     1     1 2   1     1   9
59   1             1 1           1     1 1         6
60               1 1   1     1                   1 5
61                 2 1   1       1 1     1   1     8
62   1             1 1         1             1   1 6
63             1                       1     1 1   4
64 1                                   1     1     3
65     1 1               1   2       1         1 1 8
66     1       1             1   1 2   1   1 1     9
67     1 1   1   1   1 1 1 1     1   1             10
68 1             1   1     1     1                 5
69 1 1                     1                       3
70                 1   1     1                     3
71                                 1     1         2
72   1 1       1       1                 1         5
73     1 1 1 1   1 1       1       1         1     9
74                                             1 1 2
75 1     1   1   1     1   1 2     1 1             10
76     1   2 1                     1               5
77 1         1         1     1 1 1           1     7
78   1                   1   2 1     1 1   1   1 1 10
79   1       1     1 1 1                 1       1 7
80     1       2       1   1   1       1     1     8
81       1       1     1 1           1 1 1     1 1 9
82 1           1   1     1       1     1 1         7
83     1   3 1                 2   1   1 1   1   1 12
84   1 1   1 2           1                         6
85   1         1                       1           3
86     1   1   1 1   1     1     2 1     1         10
87   1           1               1   1           1 5
88 2             1                               1 4
89         1       1 1     1 1   2                 7
90 1       1                           1           3
91             1   1 1               1             4
92 2       1     1 1                               5
93       1       1 1   1   1     1     1 2         9
94       1                     1   1 1   1     1 1 7
95     1 1           1 1 1         1 1     1   1 1 10
96         1         1 1   1 1 1     1             7
97 1     1           1     1     1             1   6
98   1       1 1                     1       2   1 7
99                                 2 1 2       1 1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...