KQXSMNTrucTiep Bạch thủ MB Cầu KQXSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KQXSMB

  Ngày
\
Cặp số
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
22
-
2
23
-
2
Tổng
00                     1                       1 1           1   4
01           2       1         1   1 1 1                         7
02                 1               1     1 1   1   1 1     1     8
03     1 2       1 1   1               1   1           1         9
04                     1     1   1     2 1         1           1 8
05   1 1         2                     1               1     1   7
06         1     1         1                       1   1     1 1 7
07               1 1   1       1   1                       1   1 7
08 1   1         1   1 1   1   1     1           1             1 10
09           2   1 1 1             1       2   3     2           13
10 1     1   1   1     3       1             1                   9
11 2     1 1   1         2       2             1   1           2 13
12         1                     1               1 1       1     5
13                                 1 1             1         1 1 5
14 1 1   1                     1   1         1               1 1 8
15               1   1 2       1 1 1   1   2   1     1     1     13
16     1   1             1 1                     1     1 1       7
17   2         1         1 1       1   1 2       1         1     11
18     1   1             1                                       3
19       2 1       1 1 2     1   1 1       1   1 1             1 14
20   1                 1 1             1 1   1     1         1 1 9
21             1             1   2     1             2     1     8
22 1     1   1   1       1 1 1   1                       1       9
23 1     1   1   1     1   1       1                             7
24         1     1     1 2 1   1 1 1           1                 10
25     1 1 1   1     1   1       1   1 1   1     1             1 12
26       1 1                       1     1       1   1           6
27   1   1   1             1   1     1   1       1   1       1   10
28                         1   1 1         1   1             1   6
29   1 1       1 1             1   1 1       1   1       1       10
30                           1 1         1       1   1       1 1 7
31                           2               1 1       1         5
32         1                       1           1   1     1       5
33         1   1 1 1 1         1     1 2 1           1   2 1     14
34     1   1     1 1           1             1         1   1   1 9
35 1 1         1   1       1   1           1       1 1       1   10
36       2 1   1 1         1           1   2   1   1       1 1   13
37       1           1           1                               3
38   1 1             1     1             1   1 1                 7
39   1         1     1     1     1     1     1 1   1       1 1 1 12
40       2 1           1         1   1       1             1   1 9
41           1       1   2   1         2   1 1           2       11
42   1         1           1 1 1   1 1               1           8
43   1         2         3 1 1 1         1           1   2 2     15
44       1         2   1   1 3     1 1 1 1               1   1   14
45 1               1                 2   1                       5
46         1   1       1     2   1 1   1 1   1                   10
47 1   1   1         2                   1   1   1 1             9
48     1                               1 1               1 1     5
49         1     1 1       1 1         1     1   2 1   1         11
50       1     1     1   1 2                   1 1     1 1       10
51                   1       1         1         1     1 1     1 7
52 1 1 1 1   1       1   2 1       2     1       2 1   2         17
53   1       1                     1     1   1 1               2 8
54 1                     1   1 1               1                 5
55                             1   1 1           1   1 1 2   1   9
56           1     1                 1                           3
57         1     1         2   1                                 5
58 1 1 2         1     1                     1   1           1   9
59       1     2   1 1 1   1       1   1   1   1   1 1     1   1 15
60 1                   1   1               1                     4
61     1     1         1                   1         1 2         7
62   1 1   1                   1     1   1   1       1     1 2   11
63         1 1                   1                   1       1 1 6
64     1             1               1   1           1   2 1     8
65       2   1 1           1       1 1       1     1   1   1     11
66           1 1                         1         1     1 1     6
67               1 1 1   1           1     1       1             7
68     1             1                   1     2 1     2   1     9
69 1 1         1 1 1 1         1         1                   1   9
70       1                 1       1           1   1 1           6
71 1                 1       1       1       1     1   1 1       8
72 1             1   1           1 1                       1     6
73   1 1     1           1                 1 1   1       1   1 1 10
74 1   1     1           1       1 1 1       1             1     9
75     1             1 1     1                   1     1         6
76 1                           1           1     1         1     5
77         1 1                           1 1     1               5
78   1           1           1               2 1                 6
79 2   1   1   1   1 1   1       1 1   1                         11
80     1 1 1 1           1             1   1   1 2           1   11
81   1           1       1                                     1 4
82 1                                     1             1   1     4
83                 1     1   1 1         1 1                 1   7
84     1       2 2             1 1                     2     1   10
85   1       1       1               1                           4
86             1   1                   1   1       2 1       1 1 9
87 2 1     1                         2       2     1   1 2       12
88     1           1       1 1                         1 1       6
89 1 1           1 1           1     2     1       1 2 1         12
90           1               1 1         1           1     1 1   7
91       1     1   2 1 1     1   1         1           1         10
92 1   1                             1       2                   5
93   2         1       1               1   1         1     1   1 9
94         1 1     2   1         1                       2 1     9
95 1               1   1                               1     1   5
96         2 1               1   2   1         1               2 10
97   2 1     2     1           1 1         1   1   2 1           13
98       1     2                       1     1           1   1 1 8
99           1           1   1   1             1   1 1           7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...